a) Khách hàng có thể chọn thanh toán cho chúng tôi qua Paypal hoặc thanh toán bằng ghi nợ trực tiếp, thẻ tín dụng, thanh toán trước qua dịch vụ Paypal hoặc các phương thức thanh toán khác. mualoc có quyền giới hạn phương thức thanh toán do khách hàng lựa chọn tùy thuộc vào giá trị đơn hàng, điểm đến của lô hàng hoặc các tiêu chí khách quan khác.

(b) Nếu khách hàng chọn phương thức thanh toán hoặc cung cấp thông tin thanh toán khiến chúng tôi không thể hoặc không thực tế khi nhận thanh toán (ví dụ: tài khoản của khách hàng thiếu đủ tiền hoặc khách hàng cung cấp thông tin thanh toán không chính xác) không do lỗi của chính mualoc, khách hàng đồng ý rằng mualoc có thể thêm một khoản phí bổ sung vào đơn đặt hàng để bù đắp chi phí liên quan đến việc xử lý hoặc cố gắng xử lý giao dịch bất khả thi hoặc không thực tế.

(c) mualoc có thể ký hợp đồng với các bên thứ ba để xử lý thanh toán.

(d) Nếu khách hàng không thanh toán, mualoc có thể chỉ định các yêu cầu của mình cho cơ quan đòi nợ và chuyển dữ liệu cá nhân cần thiết để thu tiền thanh toán cho các bên thứ ba này